Starosta obce– je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Starosta obce Fričovce:
PhDr. Ján Mikula (nezávislý)

Poslanci obecného zastupiteľstva vo Fričovciach:
Júlia Andraščíková, Mgr., Fričovce 259 (KDH)
Bartolomej Cicoň, Fričovce 301, (nezávislý)
Alena Gerbová, RNDr., Fričovce 35 (SDKÚ-DS)
Ján Ivan, Fričovce 313 (nezávislý)
Anna Kaščáková, Mgr., Fričovce 33 (SDKÚ-DS)
Peter Michalik, Fričovce 250 (SMER)
Daniel Vozar, Fričovce 85 (nezávislý)