Warning: Use of undefined constant PLUGIN_URL - assumed 'PLUGIN_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 81

Warning: Use of undefined constant PLUGIN_PATH - assumed 'PLUGIN_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 82
Obec Fričovce

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku obce Fričovce,

na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

                                                                                           

           Naša značka                             Dátum                                      Vybavuje

          643/2011                                  10.11.2011                         PhDr. Ján Mikula

Obec Fričovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/7/2011 a 7/7/2011, v súlade s § 9a, ods. 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

–         pozemok KN-C 15, evidovaný na liste vlastníctva č. 403, katastrálne územie Fričovce, vo výmere 78 m², druh a spôsob využitia pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

–         pozemok KN-C 18, evidovaný na liste vlastníctva č. 403, katastrálne územie Fričovce, vo výmere 78 m², druh a spôsob využitia pozemku: záhrady.

Budúcim nadobúdateľom predmetných pozemkov má byť v súlade so žiadosťou a pomerným rozdelením parcely na základe geometrického plánu:

1. Cyril Adamčík,  rod.  Adamčík, Fričovce, č. 2, 082 37 Široké, Slovenská republika

2. Mária Čarná, rod. Kollárová, Fričovce č. 2, 082 37 Široké, Slovenská republika

3. Kollár Bartolomej, rod. Kollár a Alena Kollárová, Fričovce č. 2, 082 37 Široké, Slovenská republika

4. Terézia Ivanová, rod. Andraščíková, Fričovce, č. 313, 082 37 Široké, Slovenská republika

Cena  je stanovená na 0,98EUR/m² v súlade so znaleckým posudkom č. 30/2011, spracovaným Ing. Martou Legátovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov vedeným ministerstvom spravodlivosti pod. č. 1834/02. Táto cena je primerane použitá na parcelu č. 15 vo výmere 78 m² ako pozemok bezprostredne susediaci s oceňovanou parcelou č. 18.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Fričovce uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetný pozemok – KN-C 15 a KN-C 18 z dôvodu, že daný pozemok funkčne prislúcha k susediacemu pozemku a stavbe vo vlastníctve žiadateľov a je dlhodobo využívaný a zveľaďovaný nadobúdateľmi bez právneho . Taktiež vzhľadom na jeho negatíva (zamokrená oblasť, vedenie plynovodného potrubia cez jeho stred) nie je vhodný pre stavebné účely, ani na iné efektívne využitie zo strany obce.

Pozemok spĺňa § 9a, ods. 8, písm. b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa ktorého má charakter pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Fričovce odo dňa 10.11.2011

– na internetovej stránke www.fricovce.eu odo dňa 10.11.2011

 

PhDr. Ján Mikula

starosta obce

Stiahnuť originálny dokument

Váš komentár

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image