Warning: Use of undefined constant PLUGIN_URL - assumed 'PLUGIN_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 81

Warning: Use of undefined constant PLUGIN_PATH - assumed 'PLUGIN_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 82
Obec Fričovce

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku obce Fričovce

formou Obchodnej verejnej súťaže

 

                                                                                           

           Naša značka                                   Dátum                           Vybavuje

580/2011                                  17.10.2011                          PhDr. Ján Mikula

 

Obec Fričovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/6/2011, v súlade s § 9a, ods. 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

Predmetom verejnej obchodnej súťaže je predaj nebytového priestoru, katastrálne územie Fričovce, súpisné číslo stavby 17 postavenej na pozemku KN- C 472 , číslo nebytového priestoru: Iný nebytový priestor-2, vchod 17,  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  vo veľkosti 67/324 k celku zapísaný na liste vlastníctva č. 721 a spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku KN- C  parc. č 472 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1576 m2 vo veľkosti 67/324 k celku zapísanom na LV č. 722 kat. územie Fričovce (časť obce : „Zelený strom“).

Minimálna hodnota cenovej ponuky však je 5 000 EUR!

Záujemcovia o predmetnú nehnuteľnosť môžu písomne doručiť svoj návrh v súlade s podmienkami „Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže“ v termíne do 16.11.2011, 17:00 hod. osobne do podateľne alebo poštou na adresu Obce Fričovce uvedenú v bode 1 vyhlásenia. Rozhodujúci je dátum prijatia návrhu, nie dátum uvedený na poštovej pečiatke.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Fričovce odo dňa17.10.2011

– na internetovej stránke www.fricovce.eu odo dňa17.10.2011

 

PhDr. Ján Mikula

starosta obce

Stiahnuť originálny dokument

Váš komentár

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image