Warning: Use of undefined constant PLUGIN_URL - assumed 'PLUGIN_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 81

Warning: Use of undefined constant PLUGIN_PATH - assumed 'PLUGIN_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 82
Obec Fričovce

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/6/2011

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Vyvesené dňa: 17.10.2011

Zvesené dňa:…………………………

 

1. Navrhovateľ súťaže:  OBEC FRIČOVCE

Sídlo: Fričovce 34,  082 37 Široké, okres Prešov

IČO: 00327026, DIČ: 2020541107

Telefón: 051/ 7911119

Fax: 051/ 7482323

E-mail: fricovce@stonline.sk


2. Kontaktné osoba navrhovateľa súťaže:

Meno:                                                               PhDr. Ján Mikula – starosta obce Fričovce

Telefón:                                                           0905 245 666

E – mail:                                                          fricovce@stonline.sk

Meno:                                                               Ing. Jana Andraščíková

Telefón:                                                           051/7911 119

E – mail:                                                          fricovce@stonline.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom verejnej obchodnej súťaže je predaj nebytového priestoru, katastrálne územie Fričovce, súpisné číslo stavby 17 postavenej na pozemku KN- C 472, číslo nebytového priestoru: Iný nebytový priestor-2, vchod 17, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  vo veľkosti 67/324 k celku zapísaný na liste vlastníctva č. 721 a spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku KN- C parc. č 472 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1576 m2 vo veľkosti 67/324 k celku zapísanom na LV č. 722 kat. územie Fričovce.

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť:

Obec Fričovce uzatvorí kúpnu zmluvu, ktorá bude platná dňom jej podpisu a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy požaduje Obec Fričovce predložiť od navrhovateľa nasledujúce doklady:

a) Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má k dispozícii disponibilné finančné prostriedky, ktoré sú obsahom jeho ponuky. Doklad musí byť originál.

b) Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že uhradí celú finančnú čiastku, ktorú v súťaži ponúka, po nadobudnutí účinnosti zmluvy a ešte pred zápisom vlastníctva nebytového priestoru do katastra nehnuteľností. Doklad musí byť originál.

c) Čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nemá voči Obci Fričovce peňažné záväzky po lehote splatnosti. Doklad musí byť originál.

d) Čestné vyhlásenie, že si navrhovateľ podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže pozorne prečítal, jeho obsahu rozumie a so všetkými podmienkami súťaže súhlasí.

 

6. Spôsob podávania návrhov:

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom jazyku  v uzatvorenom obale. Vonkajšia strana každého obalu musí obsahovať základné údaje navrhovateľa  (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a sídlo navrhovateľa), heslo súťaže „Predaj nebytových priestorov“ a zreteľne označené „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŹ – NEOTVÁRAŤ“. Návrhy je potrebné predložiť na adrese sídla Obce Fričovce.

Cenová ponuka musí obsahovať:

a.    Označenie záujemcu:

–    Fyzická osoba – meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátna príslušnosť, rodinný stav, telefónne číslo, mailová adresa (ak ju má).
–    Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, kontaktná osoba, telefónne číslo, mailová adresa (ak ju má).

b.    Označenie nehnuteľností – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem
c.    Výška cenovej ponuky (minimálne 5 000 EUR)

d.    Účel budúceho využitia nebytového priestoru
e.    Ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)
f.    Čestné vyhlásenia záujemcu uvedené v bode 5.

 

7. Lehota podávania návrhov:

Záujemca môže podať návrhy do stredy 16.11.2011 do 17:00 hod. osobne do podateľne alebo poštou na adresu Obce Fričovce uvedenú v bode 1 vyhlásenia. Rozhodujúci je dátum prijatia návrhu, nie dátum uvedený na poštovej pečiatke.

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

Lehota na oznámenie vybraného návrhu do 14 pracovných dní odo dňa lehoty na podávanie návrhov. Obec Fričovce si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.

9. Zábezpeka

Obec Fričovce nevyžaduje zábezpeku. Minimálna hodnota cenovej ponuky však musí byť 5 000 EUR.

10. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:

Obec Fričovce uzatvorí zmluvu v lehote, uvedenej vo vyhlásených podmienkach tejto súťaže s navrhovateľom, až po schválení výsledkov obchodnej verejnej súťaže, ktorý sa na základe hodnotenia kritérií, uvedených v bode 10.1 po rokovaniach umiestnil v poradí ako prvý, ak neodmietne všetky predložené návrhy. Najväčšiu váhu má kritérium najvyššia cena.

Ostatným navrhovateľom Obec Fričovce písomne oznámi, že ich návrhy odmieta.

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená nezávislá komisia. Komisia predloží svoje závery Obecnému zastupiteľstvu vo Fričovciach, ktoré schvaľuje prevod vlastníctva. Závery komisie majú pre Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach len odporúčací charakter.

10.1 Kritéria na vyhodnotenie návrhov :

1. Cena

2. Účel využitia priestoru

3. Miesto trvalého pobytu navrhovateľa

 

11. Záväzok na úhradu nákladov

Všetky výdavky, spojené s prípravou, predložením návrhu a súvisiacou komunikáciou medzi Obcou Fričovce a navrhovateľom znáša v plnej miere navrhovateľ. Prípadný neúspech v súťaži neoprávňuje navrhovateľa uplatňovať voči Obci Fričovce náhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži.

Náklady na vypracovanie zmluvy a náklady súvisiace s vkladom do katastra znáša navrhovateľ víťaznej cenovej ponuky.

12. Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie a pomocné súťažné podklady (grafický náčrt, list vlastníctva) je možné prevziať si na základe písomnej žiadosti v termíne do 15.11.2011 v pracovných dňoch v čase úradných hodín navrhovateľa osobne na adrese Obce Fričovce alebo budú, na základe písomnej žiadosti, navrhovateľovi zaslané poštovou zásielkou.

Obec Fričovce vyhlásenie a výsledok tejto súťaže oznámi na úradnej tabuli obce a na webovej stránke www.fricovce.eu. Informácia o vyhlásení súťaže bude hlásená v obecnom rozhlase a zverejnená v regionálnom denníku.

Obec Fričovce si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

Obec Fričovce si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa.

Obec Fričovce si vyhradzuje právo zmeniť vyhlásené podmienky súťaže.

 

 

PhDr. Ján Mikula

starosta obce Fričovce

 

Stiahnuť originálny dokument

Váš komentár

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image