Warning: Use of undefined constant PLUGIN_URL - assumed 'PLUGIN_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 81

Warning: Use of undefined constant PLUGIN_PATH - assumed 'PLUGIN_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 82
Obec Fričovce

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení
neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu dňa 13. januára 2011 /štvrtok/ o 18.00 hodine Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Fričovce.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Poverenie zástupcu starostu obce podľa § 13b zákona SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5. Poverenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho
6. Určenie návrhovej komisie a jej členov
7. Zvolenie členov komisií OZ zriadených na ustanovujúcom zasadnutí OZ
8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011
9. Predstavenie hlavného kontrolóra obce
10. Rôzne
a) Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo Fričovciach
b) Prejednanie žiadosti p. Andreja Novotného, Potraviny Anno o posúdenie možnosti prestavby nebytových priestorov na prízemí v budove bývalej záchrannej služby na obchodné priestory s potravinovým a iným tovarom.
c) Prejednanie žiadosti p. Jána Vyšňovského – JAVYS o úpravu poplatkov
d) iné
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

PhDr. Ján Mikula – starosta obce

Váš komentár

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image