Archive for apríl, 2011

BlueBoard.cz

V súlade § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších  zmien a doplnkov sa  dňa 07. apríla 2011 /štvrtok/ o 17.30 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu uskutoční  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Fričovce s nasledujúcim programom:

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Schválenie programu
2. Prehľad uznesení v roku 2011, ku ktorým sa treba vrátiť
3. Zriadenie Krízového štábu obce Fričovce
4. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo Fričovciach v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce Fričovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
6. Odsúhlasenie kúpnopredajných zmlúv na pojazdnú maringotku
7. Prejednanie žiadosti Jána Vyšňovského – JAVYS o úpravu poplatkov
8. Zmluvné vzťahy – Juraj Táncoš – ALFA MEDIA, MUDr. Igor Smolko – ORPEGA, s.r.o, a KOVO-STAV s.r.o.
9. Rôzne
10. Dotazy a dopyty občanov
11. Záver

PhDr. Ján M i k u l a
starosta obce

Obec Fričovce ponúka na prenájom priestory:

– v budove Obecného úradu,
– v šatni TJ súp. č. 266,
– v budove súp.č. 17 – „Zelený strom“
– a v budove bývalého MNV súp.č. 64.

Cena prenájmu dohodou.
Bližšie informácie na tel.č.: 0905 245 666, e-mail: fricovce@stonline.sk

Obec Fričovce je zapojená do 1. realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. 
Projekt, ktorý sa bude realizovať v obci Fričovce, prispeje k zvýšeniu zásob vodných zdrojov v krajine a zlepšeniu ich kvality, zníženiu eróznych procesov v poškodenej krajine a posilneniu ukladania uhlíka v pôde a vegetácii.
Projekt zároveň vytvorí systémovo niekoľko pracovných príležitostí. V katastrálnom území obce sa vytvoria, aktivujú a systémovo zrealizujú vodozádržné prvky, ktoré dokážu jednorázovo zadržať 30 000 m3 dažďovej vody.
Očakáva sa, že tento projekt významným spôsobom prispeje k ochrane pred povodňami na lokálnej úrovni počas letných lejakov.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.krajina.gov.sk