Archive for január, 2011

Aj priamo sem, do odkazov môžete ponúknuť návrhy na vylepšenie stránky našej obce ktorú pre vás vytvorila Obecná rada mládeže vo Fričovciach!

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení
neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu dňa 13. januára 2011 /štvrtok/ o 18.00 hodine Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Fričovce.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Poverenie zástupcu starostu obce podľa § 13b zákona SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5. Poverenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho
6. Určenie návrhovej komisie a jej členov
7. Zvolenie členov komisií OZ zriadených na ustanovujúcom zasadnutí OZ
8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011
9. Predstavenie hlavného kontrolóra obce
10. Rôzne
a) Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo Fričovciach
b) Prejednanie žiadosti p. Andreja Novotného, Potraviny Anno o posúdenie možnosti prestavby nebytových priestorov na prízemí v budove bývalej záchrannej služby na obchodné priestory s potravinovým a iným tovarom.
c) Prejednanie žiadosti p. Jána Vyšňovského – JAVYS o úpravu poplatkov
d) iné
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

PhDr. Ján Mikula – starosta obce