Archive for the ‘Nezaradené’ Category

Nech sa starosť všetka zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí.
Aby boli v Novom roku
iba slzy šťastia v oku.

Všetky dôležité informácie a novinky o dianí v obci nájdete už aj na oficiálnej stránke obce Fričovce: www.ObecFricovce.sk

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku obce Fričovce,

na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

                                                                                           

           Naša značka                             Dátum                                      Vybavuje

          643/2011                                  10.11.2011                         PhDr. Ján Mikula

Obec Fričovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/7/2011 a 7/7/2011, v súlade s § 9a, ods. 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

–         pozemok KN-C 15, evidovaný na liste vlastníctva č. 403, katastrálne územie Fričovce, vo výmere 78 m², druh a spôsob využitia pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

–         pozemok KN-C 18, evidovaný na liste vlastníctva č. 403, katastrálne územie Fričovce, vo výmere 78 m², druh a spôsob využitia pozemku: záhrady.

Budúcim nadobúdateľom predmetných pozemkov má byť v súlade so žiadosťou a pomerným rozdelením parcely na základe geometrického plánu:

1. Cyril Adamčík,  rod.  Adamčík, Fričovce, č. 2, 082 37 Široké, Slovenská republika

2. Mária Čarná, rod. Kollárová, Fričovce č. 2, 082 37 Široké, Slovenská republika

3. Kollár Bartolomej, rod. Kollár a Alena Kollárová, Fričovce č. 2, 082 37 Široké, Slovenská republika

4. Terézia Ivanová, rod. Andraščíková, Fričovce, č. 313, 082 37 Široké, Slovenská republika

Cena  je stanovená na 0,98EUR/m² v súlade so znaleckým posudkom č. 30/2011, spracovaným Ing. Martou Legátovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov vedeným ministerstvom spravodlivosti pod. č. 1834/02. Táto cena je primerane použitá na parcelu č. 15 vo výmere 78 m² ako pozemok bezprostredne susediaci s oceňovanou parcelou č. 18.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Fričovce uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetný pozemok – KN-C 15 a KN-C 18 z dôvodu, že daný pozemok funkčne prislúcha k susediacemu pozemku a stavbe vo vlastníctve žiadateľov a je dlhodobo využívaný a zveľaďovaný nadobúdateľmi bez právneho . Taktiež vzhľadom na jeho negatíva (zamokrená oblasť, vedenie plynovodného potrubia cez jeho stred) nie je vhodný pre stavebné účely, ani na iné efektívne využitie zo strany obce.

Pozemok spĺňa § 9a, ods. 8, písm. b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa ktorého má charakter pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Fričovce odo dňa 10.11.2011

– na internetovej stránke www.fricovce.eu odo dňa 10.11.2011

 

PhDr. Ján Mikula

starosta obce

Stiahnuť originálny dokument

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku obce Fričovce

formou Obchodnej verejnej súťaže

 

                                                                                           

           Naša značka                                   Dátum                           Vybavuje

580/2011                                  17.10.2011                          PhDr. Ján Mikula

 

Obec Fričovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/6/2011, v súlade s § 9a, ods. 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

Predmetom verejnej obchodnej súťaže je predaj nebytového priestoru, katastrálne územie Fričovce, súpisné číslo stavby 17 postavenej na pozemku KN- C 472 , číslo nebytového priestoru: Iný nebytový priestor-2, vchod 17,  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  vo veľkosti 67/324 k celku zapísaný na liste vlastníctva č. 721 a spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku KN- C  parc. č 472 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1576 m2 vo veľkosti 67/324 k celku zapísanom na LV č. 722 kat. územie Fričovce (časť obce : „Zelený strom“).

Minimálna hodnota cenovej ponuky však je 5 000 EUR!

Záujemcovia o predmetnú nehnuteľnosť môžu písomne doručiť svoj návrh v súlade s podmienkami „Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže“ v termíne do 16.11.2011, 17:00 hod. osobne do podateľne alebo poštou na adresu Obce Fričovce uvedenú v bode 1 vyhlásenia. Rozhodujúci je dátum prijatia návrhu, nie dátum uvedený na poštovej pečiatke.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Fričovce odo dňa17.10.2011

– na internetovej stránke www.fricovce.eu odo dňa17.10.2011

 

PhDr. Ján Mikula

starosta obce

Stiahnuť originálny dokument

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/6/2011

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Vyvesené dňa: 17.10.2011

Zvesené dňa:…………………………

 

1. Navrhovateľ súťaže:  OBEC FRIČOVCE

Sídlo: Fričovce 34,  082 37 Široké, okres Prešov

IČO: 00327026, DIČ: 2020541107

Telefón: 051/ 7911119

Fax: 051/ 7482323

E-mail: fricovce@stonline.sk


2. Kontaktné osoba navrhovateľa súťaže:

Meno:                                                               PhDr. Ján Mikula – starosta obce Fričovce

Telefón:                                                           0905 245 666

E – mail:                                                          fricovce@stonline.sk

Meno:                                                               Ing. Jana Andraščíková

Telefón:                                                           051/7911 119

E – mail:                                                          fricovce@stonline.sk

Read the rest of this entry »

Zopár fotografií zo slávnosti Bartolomejského dňa, ktorý sa konal 21.8.2011
Powered by Flash Gallery